Reklam
Reklam
Taşköprülülerin Buluşma Adresi Taşköprü Postası'na Hoşgeldiniz -
$ DOLAR → Alış: 5,63 / Satış: 5,65
€ EURO → Alış: 6,33 / Satış: 6,36

İLAN : KALORİFER KÖMÜRÜ TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN : KALORİFER KÖMÜRÜ TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  • 28.08.2017
  • 2.012 kez okundu
Reklam

Kalorifer Kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/402194
1-İdarenin
a) Adresi :Harmancık mahallesi M.Gazi Cad. 2 37400 TAŞKÖPRÜ
/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası :3664171058 – 3664172621
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Türü: Kalorifer Kömürü – Miktarı :300 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Mücavir Alanı içerisinde idarece
gösterilecek yerler
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 1. parti 15 gün içerinde
100 ton, 2. parti sözleşme tarihinden 45 gün sonra 100 ton,
3. parti sözleşme tarihinden 75 gün sonra 100 ton’luk toplamda
3 parti halinde toplam 300 ton kömür olarak teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Harmancık Mah.Muzafferettin Gazi Cad. No:2 Taşköprü
/Kastamonu
b) Tarihi ve saati :15.09.2017 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü’nün 27.08/2011 (2008/11)
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlemine ilişkin yönetmelikte belirtilen Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi/
Satış İzin Belgesi/İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk Belgesi nin asıllarını yada noter tasdikli suretlerini
yada aslı idarece görülmüş ibareli belgeleri sunmak zorundadırlar.
Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, alınan il sınırları içerisinde geçerlidir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi
almayan ithalatçı/üretici (kendi adına katı yakıt satmak isterlerse) ve satıcılar katı yakıt satışı
yapamazlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması
yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerle tesvik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya isteki adına düzenlenen
kapasite raporu
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş
ve teklif ettiği mala ilişkin imalat yeterlilik belgesi
d)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca
düzenlenen aday veya isteklinin üretici olduğunu gösteren belgeler
e)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş
ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Yüklenici tarafından tedarik edilecek mala ilişkin 2017 yılı içerisinde alınmış analiz raporunu ihale
dosyasında sunması gereklidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen kömür satışlarına ilişkin işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 8 (yüzde sekiz ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Taşköprü
Belediyesi Gelir Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Harmancık Mah.Muzafferettin Gazi Cad. No:2 Taşköprü/
Kastamonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ