Reklam
Reklam
Taşköprülülerin Buluşma Adresi Taşköprü Postası'na Hoşgeldiniz -
$ DOLAR → Alış: 5,63 / Satış: 5,65
€ EURO → Alış: 6,33 / Satış: 6,36

İLAN : MUHTELİF TABELA, TOTEM, IŞIKLI TABELA, KUTU HARF VE LEVHA GİBİ MONTAJLI SİSTEMLERİ TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ

İLAN : MUHTELİF TABELA, TOTEM, IŞIKLI TABELA, KUTU HARF VE LEVHA GİBİ MONTAJLI SİSTEMLERİ TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ
 • 28.09.2017
 • 1.178 kez okundu
Reklam

MUHTELİF TABELA,TOTEM,IŞIKLI TABELA,KUTU HARF ve LEVHA GİBİ MONTAJLI SİSTEMLERi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2017/462143

 

1-İdarenin
 1. a)Adı
: TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ
 1. b)Adresi
: Pulcular Mah. Saim Tokatli Cad. 23 37400 TAŞKÖPRÜ/KASTAMONU
 1. c)Telefon ve faks numarası
: 3664171032 – 3664175496
ç) Elektronik Posta Adresi : kastamonudhs12@saglik.gov.tr
 1. d)İhale dokümanının görülebileceği adres
: PULCULAR MAH.SAİM TOKATLI CAD.NO:23 TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU
 1. e)İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

 1. a)Adı
: MUHTELİF TABELA,TOTEM,IŞIKLI TABELA,KUTU HARF ve LEVHA GİBİ MONTAJLI SİSTEMLERi
 1. b)Niteliği, türü ve miktarı
: 54 kalem – MUHTELİF TABELA,TOTEM,IŞIKLI TABELA,KUTU HARF ve LEVHA GİBİ MONTAJLI SİSTEMLER 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 1. c)Yapılacağı/teslim edileceği yer
: KASTAMONU -TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ -PULCULAR MAHALLESİ SAİM TOKATLI CADDESİ NO :23 TAŞKÖPRÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlandıktan sonra 25 (yirmibeş) gün içerisinde iş bitirilerek teslim edilir

3-İhalenin

 1. a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati
: 13.10.2017 – 10:00
 1. b)e-anahtar gönderme zaman aralığı
: 13.10.2017 10:00 – 13.10.2017 14:00
 1. c)e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat
: 13.10.2017 – 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KASTAMONU -TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ -PULCULAR MAH. SAİM TOKATLI CADDESİ NO:23 TAŞKÖPRÜ
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale saatinde teklifler açıldıktan sonra, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan 2. tekliften başlayarak  İsteklilerden  Teknik çizim projesi  ve Teknik  Şartname ihtiyaç listesindeki  Sıra Numaraları  11-12-13-20-47 olan ürünlerin birebir aynısı  (1 er adet) idarenin ekaptan tebligatından sonra  5 iş günü içersinde  komisyona teslim etmeleri istenecek olup, değerlendirmesini buna göre yapacaktır. Getirilen örneklerin tümüyle teknik şartnameye uygunluğu esastır.  Numunelerin  bazı kısımlarının eksik olması  veya   hiç mevcut olmaması, daha  sonra tamamlama isteği kabul edilmeyecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ