Taşköprülülerin Buluşma Adresi Taşköprü Postası'na Hoşgeldiniz -
$ DOLAR → Alış: 6,79 / Satış: 6,81
€ EURO → Alış: 7,40 / Satış: 7,43

İLAN : TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ŞEFLİKLERİNDE LASTİK TEKERLEKLİ, HİDROLİK KIRICILI KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE KİRALANMASI HİZMET ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TAŞKÖPRÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN : TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ŞEFLİKLERİNDE LASTİK TEKERLEKLİ, HİDROLİK KIRICILI KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE KİRALANMASI HİZMET ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TAŞKÖPRÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • 05.10.2017
 • 1.976 kez okundu

Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif şefliklerinde Lastik Tekerlekli, Hidrolik Kırıcılı Kazıcı-Yükleyici Kepçe Kiralanması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/497177

1-İdarenin

 1. a)Adresi
: Musalla Mahallesi Boyabat Yolu Üzeri 1 37400 TAŞKÖPRÜ/KASTAMONU
 1. b)Telefon ve faks numarası
: 3664171119 – 3664173357
 1. c)Elektronik Posta Adresi
: mehmetkurumese@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı
: Kazıcı-yükleyici çalıştırma 300 Saat,Hidrolik kırıcı çalıştırma 50 Saat ve İşyerleri arasında nakil 200 Km
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 1. b)Yapılacağı yer
: Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin 2017 yılı iş programında bulunan muhtelif orman yolları ile üretim bölmeleridir.
 1. c)Süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 40(kırk) gündür

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer
: Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Boyabat Yolu Üzeri Musalla Mah.No:1 Taşköprü /Kastamonu
 1. b)Tarihi ve saati
: 16.10.2017 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ